THERMOSTAT 2300W

RRF10

THERMOSTAT 2300W

230/240V 84MM White